Reklamace

Vectone Mobile jako poskytovatel veřejně dostupných služeb elektronických komunikací a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, zákonem č. 634/1992 Sb., zákon o ochraně spotřebitele a zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích jsme povinni vydat tento Reklamační řád.

Tímto Reklamačním řádem jsou stanoveny důležité informace týkající se základních podmínek pro řešení stížností (neboli uplatnění práva z vadného plnění neboli reklamace).

Koho se tento Reklamační řád týká?

V souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami a ustanovením v zákoně o ochraně spotřebitele, tento Reklamačního řádu platí pro zákazníky, kteří jsou definovaní v Zákoně o elektronických komunikačních jako účastník, který je koncovým uživatelem Vectone Mobile, který není poskytovatelem komunikačních služeb, ani podnikatelem s více než 10 zaměstnanci (případně dobrovolníky atd.).

Vyřízení stížnosti

Je naší snahou vyřešit všechny stížnosti, což je uplatnění reklamace na vyúčtování ceny nebo na poskytovanou veřejně dostupnou službu elektronických komunikací, a to bez zbytečného odkladu a k vaší spokojenosti.

Stížnost musí být uplatněna bez zbytečného odkladu, nejpozději do 2 měsíců ode dne vadného poskytnutí služby nebo vyúčtování ceny, jinak Vaše právo zanikne.

Stížnost adresovaná Zákaznické podpoře Stížnost je nutné zaslat písemně doporučenou poštou na adresu Zákaznická podpora Vectone Mobile, Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., Toužimská 588/70, PSČ 197 00 s oznámením podání stížnosti.

Ve stížnosti je nutné uvést následující informace:

  • Datum, kdy vadné plnění nastalo
  • Přesný důvod podání stížnosti
  • Jméno a příjmení
  • Telefonní kontakt

Oddělení Zákaznické podpory je povinno vyřídit Vaši stížnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce ode dne doručení stížnosti (do 2 měsíců u stížností s projednáváním u zahraničního provozovatele). Oddělení Zákaznické podpory Vás bude informovat, zda je v rámci stížnosti nutné projednávání u zahraničního provozovatele.

Pokud Vectone Mobile nevyhoví stížnosti k Vaší spokojenosti, jste oprávněni podat u Českého telekomunikačního úřadu návrh na zahájení řížení o námitce proti vyřízení reklamace. Více informací upravuje ustanovení § 129 odst. 3 zák. č. 127/2005, o elektronických komunikacích nebo mužete navštívit webové stránky Českého telekomunkačního úřadu na www.ctu.cz.

Vezměte prosím na vědomí, že výše uvedené ustanovení neomezuje vaše právo k vyhledání nezávislé právní pomoci.

Další informace

Případná změna Reklamačního řádu bude zveřejněna na našich webových stránkách www.vectonemobile.cz

Tento reklamační nabývá účinnosti dne 1.6.2016

Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., se sídlem Toužimská 588/70, Praha 9 – Kbely, PSČ 197 00.