Obchodní podmínky Vectone Mobile

 1. ÚVOD:

  Toto ujednání je mezi vámi, uživatelem těchto webových stránek a Vectone Mobile, vlastníkem těchto webových stránek. Váším souhlasem se zavazujete k těmto Obchodním podmínkám, což považujeme od prvního momentu využití těchto stránek. Pokud nesouhlasíte s akceptací těchto Obchodních podmínek, je nutné, aby jste tyto webové stránky opustili.

  Žádnou část z těchto webových stránek není možné považovat jako obchodní nabídku, která by byla následně závazně akceptována. Tato dohoda se požažuje jako žádost o poskytnutí služby do okamžiku naší akceptace vaší žádosti. Z toho důvodu je požadována akceptace těchto obchodních podmínek, pokud používáte vaši Vectone Mobile SIM kartu pro přístup k síti.

 1. Definice a výklad pojmů
  V této dohodě mají následující termíny tento význam:
  1. Účet znamená kompletní virtuální účet jak za poskytované služby, tak za prístup do online Webových stránek My Vectone, kde se zaznamenává váš aktuální stav Kreditu a Poplatku, Osobních Informací, Potvrzení o Platbách nebo ostatních poverovacích listin, používaný Uživatelem jako prístup k zprístupnení Placeného Obsahu a/nebo k jakékoliv jiné komunikaci se Systémem na Webových stránkách;
  2. Doplňkové služby jsou služby nabízené za Príplatek za Doplnkové Služby. Doplnkové Služby zahrnují propagacní nabídky (príležitostní nabídky), Roamingové sazby a další doplnkové služby, které mohou být nabídnuty za Príplatek za Doplnkové Služby. Tyto Doplnkové Služby nejsou zahrnuté v Základních Službách a mohou být poskytnuty na základe vaší žádosti nebo vašim reálným využitím Služeb v prípade, kde není potreba vaše žádost nebo souhlas;
  3. Příplatky za doplňkové služby znamenají príplatky navíc, které budou úctovány nad rámec základních služeb. Ceník Príplatku za Doplnkové Služby vcetne všeobecných podmínek je k dispozici na našich Webových stránkách a je možné ho získat na vyžádání od našich zamestnancu Zákaznické Podpory;
  4. Základní služby se rozumí služby, které vám dodáváme (doplňkové služby nejsou zahrnuty), bez omezení volání a sms, které jsou poskytováný prostřednictvím sítě.
  5. Carrier se rozumí jakákoliv tretí strana zodpovedná za prenos Zboží od nás k zákazníkovi;
  6. Poplatky (sazby) jsou platby požadované za poskytování Služeb, které zahrnují nejen platby za využité služby, ale soucástí jsou i Príplatky za Požadované Doplnkové Služby, které jsou od nás objednány ci použity.
  7. Spotřebitel je fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání;
  8. Obsah znamená libovolný text, obrázek, zvuková zpráva, video, software, datový soubor a jiné další formy informací, které by mohly být uloženy v libovolném koncovém zařízení a které jsou znázorněny nebo jsou součástí těchto webových stránek;
  9. Smlouva (nebo smluvní ujednání) znamená smluvní ujednání mezi Vámi a Vectone Mobile na prodej a nákup Zboží a/nebo Služby, které je v souladu s temito Obchodními podmínkami;
  10. Kredit je finanční částka, která je předplacená u Vectone Mobile na základě dobíjecího kupónu;
  11. Transfer Kreditu pro Volání je služba “Transfer Kreditu pro Voláni”, který je uveden na našem webu;
  12. Zákaznická Podpora (nebo Zákaznické centrum) je podpůrný tým, který je v rámci svých možností schopen se vypořádat s případnými dotazy nebo požadavky týkajícící se zboží a služeb, které jsou uvedeny na našich webových stránkách. Kontaktní údaje jsou uvedeny v bodu 12. těchto Obchodních podmínek;
  13. Zařízení je jakékoliv zařízení, které používáte pro přístup k poskytovaným službám, které je námi schválené pro využívání naší sítě;
  14. První dobití znamená první dobití kreditu na sim kartě, které bylo zahrnuté ve vašem základním balíčku, tím se vylučuje pochybnost jakékoliv možnosti předem nabitého kreditu na vaší SIM kartě, které není považováno za první dobití kreditu;
  15. Zboží je zboží, které je zakoupené na našich webových stránkách. Za zboží se považuje i dobíjecí kupón, který vám zpřístupní námi poskytované služby;
  16. Zprostredkovatel je spolecnost Mundio Group, která zpracovává platby jménem Mundio Distribution Czech Republic s. r. o.;
  17. My Vectone se rozumí on-line zařízení, které je na našich webových stránkách, kde je možné nahlédnout a kontrolovat svůj účet, včetně historie volání, poplatků (cen) za volání, délku hovorů, platby a další osobní údaje;
  18. Síť znamená mobilní komunikační síť, kterou používá Vectone mobile k poskytování služeb;
  19. Číslo znamená mobilní telefonní číslo, které bylo přiděleno zákazníkovi nebo které bylo na základě vašeho požadavku přeneseno na Vectone mobile;
  20. Informace o platbě jsou veškeré informace požadované k poskytnutí Služeb z techto webových stránek. Informace o platbe mohou zahrnovat císlo kreditní nebo debetní karty, císlo bankovního úctu a sort kód;
  21. Propagacní Obchodní Podmínky jsou dodatecné podmínky, které se vztahují k speciální nabídce, která je casove omezena, viz bod 25;
  22. Hovor na Ucet Volaného je hovor, který je provedený tretí stranou a je smerován Vám, celý Hovor na Úcet Volaného je úctován Vám;
  23. Roaming znamená volání a príjmání hovoru a posílání sms z nebo do zahranicí prostrednictvím místního provozovatele síte. To je považováno za Doplnkovou Službu, u které budou uplatnovány Príplatky za Doplnkové Služby;
  24. SIM Karta znamená Subscriber Identity Module, kde se ukládají data Uživatele mobilní síte GMS, jako jsou telefonní císla, osobní bezpecnostní kódy a uložené zprávy;
  25. Služby jsou jak Základní Služby, tak Doplnkové Služby, které Vám poskytujeme a ke kterým máte prístup prostrednictvím SIM karty Vectone Mobile, My Vectone a hromadným Vectone Mobile on-line zarízením, nástroje, služby a informace, které Vectone Mobile poskytuje prostrednictvým webových stránek v daném okamžiku nebo do budoucna;
  26. Standardní Tarif je tarif, který je nabitý po Prvním Dobití SIM karty Kreditem ze Startovacího balícku;
  27. Startovací Balícek je SIM karta a tarif, který jste si zakoupili on-line nebo v maloobchodní síti. Startovací balícek, který jste si zakoupili muže a nemusí mít predplacený Kredit na SIM karte;
  28. Tarif Startovacího Balícku znamená sazby tarifu, které jsou úctovány na Startovacím Balícku do Prvního Dobití kreditu na SIM karte, poté se Standardní Tarif bude vztahovat na celý zbývající Kredit;
  29. Systém znamená jakákoliv on-line komunikacní infrastrukturu, pres kterou Vectone Mobile umožnuje prístup k Webových stránkám v daný okamžik a nebo v budoucnu. To zahrnuje web-based email, prenos sms, on-line komunikace, zarízení a odkazy na emaily;
  30. Dobití znamená pripsání Kreditu na vaši SIM kartu na základe zakoupení multifunkcního kupónu, elektronického kupónu (poukázky) nebo pres on-line zarízení;
  31. Dobíjecí Kupón je platební mechanismus, na základe kterého Vám dovolíme zakoupit ve fyzické nebo elektronické podobe kupón k využívání našich Služeb;
  32. Vectone Mobile znamená Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., spolecnost je vedená u Mestského soudu v Praze, IC: 027 38 309, se sídlem Toužimská 588/70, Praha 9 – Kbely, PSC 197 00;
  33. Vectone Mobile SIM se rozumí SIM karta, je Zarízení které Vám poskytujeme k vyúžívání našich Služeb, ale zustává ve vlastnictví Vectone Mobile;
  34. Virus je pocítacový program, který muže poškodit, znehodnotit nebo znicit pocítacový systém vašich dat bez vašeho souhlasu nebo vedomí;
  35. Uživatel/Uživatelé jsou kterákoliv tretí strana, která má prístup k Webovým stránkám a není v zamestnaneckém pomeru Vectone Mobile nebo nevystupuje jako jeho zamestnanec;
  36. Webové stránky jsou webové stránky k momentálnímu použití (www.vectonemobile.cz ) a jakákoliv poddoména těchto stránek (http://www.vectonemobile.cz/MyAccount/Login.aspx), pokud se k této poddoméně nevztahují další obchodní podmínky;
  37. My, nás a naše znamená Vectone Mobile;
  38. Vy, váš a vaše znamená Zákazník (Uživatel);
 2. Věkové omezení
  1. Osoby mladší 18 let věku jsou oprávněny používat tyto webové stránky pouze s dohledem dospělé osoby. Platební údaje mohou být poskytovány pouze na základě souhlasu dospělé osoby.
 3. Tato smlouva
  1. Tato Smlouva je vytvorena za základe vaší žádosti o poskytování Služeb. Proto musíte souhlasit s obchodními podmínkami, abyste mohli využívat naší Síte.
  2. Jakmile uzavřeme smlouvu, zpřístupníme váš Účet a bude vám přiřazeno číslo.
  3. Po uzavření smlouvy vám Vectone Mobile aktivuje SIM kartu co nejdříve.
  4. Souhlasem ohledně využívání našich služeb a registraci dobíjecího kupónu k vašemu účtu závazně souhlasíte s těmito obchodními podmínkami a platbami za poplatky.
 4. SIM karta Vectone Mobile
  1. Vectone Mobile je držitelem SIM karet a SIM kartu je možné použít pouze k využívání našich služeb.
  2. Převzetím karty souhlasíte, že SIM kartu budete chránit před poškozením, ztrátou a zneužitím.
  3. Pokud dojde ke ztrátě, odcizení či poškození Sim karty a nebude Vám umožněn přístup ke službám Vectone Mobile, je nutné neprodleně škodu nahlásit Zákaznické podpoře. Vectone Mobile si vyhrazuje právo provádět kontroly platnosti SIM karty kdykoliv a i bez vašeho souhlasu. Za novou SIM kartu je Vectone Mobile oprávněn požadovat náhradu.
 5.  Služby
  1. Naším cílem je nepřetržité poskytování našich služeb. Bohužel naše snaha může být zmařena skutečnostmi, které nemůžeme ovlivnit, jako je například počasí, komplikace nebo poruchy v jiné síti a nebo údržba naší sítě.
  2. Snažíme se vyvinout maximální usílí, aby doba pracovní pohotovosti nebo možná porucha byla odstraněna co nejdříve.
  3. Použijeme odpovídající úsilí k zachování hlavního Obsahu, ale nezodpovídáme za jeho úplnost, presnost ci aktuálnost a je poskytován v takovém stavu, v jakém ho obdržíte.
  4. Vectone Mobile neodpovídá a ani neprebírá žádnou zodpovednost vuci Vám nebo komukoliv jinému za správné, úplné a nepretržité poskytování Obsahu.
 6. Používání služeb v zahraničí
  1. Využíváme maximální úsilí k získání obchodních dohod k zajištění přístupu k síti v zahraničí, aby naše služby mohly být využívány také v zahraničí (roaming), ale není možné zaručit kvalitu a pokrytí všech zahraničních sítí.
  2. V souladu s ustanovením článku 6. odst. (a), roaming není možný ve všech zemích. Je nutné kontaktovat Zákaznickou podporu před vaší cestou do zahraničí, aby vám zjistili, zda roaming bude v daném státu k dispozici.
  3. Roaming je považován za Doplnkovou Službu a je za Príplatek za Doplnkové Služby. Na našich webových stránkách www.vectonemobile.cz mužete zjistit ceník Príplatku za Doplnkové Služby nebo je možné kontaktovat Zákaznickou podporu, které Vám poskytne veškeré informace ohledne Príplatku za doplnkové služby.
  4. Je možné, že bude nutné v nastavení telefonu změnit manuálně nastavení využívání služeb v zahraničí (na tyto služby se vzhahují příplatky).
  5. Je nutné si zkontrolovat, zda máte dostatek Kreditu na vašem Úctu pred cestou do zahranicí. Záleží na dané destinaci kam cestujete a je možné, že v dané zemi nebude vhodné zařízení nebo služba, která vám poskytne dobít váš kredit.
  6. V souladu s článkem 6. odst. (b) – (e) je vaší povinností kontaktovat Zákaznickou podporu a zkontrolovat před cestou do zahraničí nádledující:
   1. Roaming je k dispozici ve vaší konečné destinaci,
   2. Váš mobilní telefon (nebo jiné zařízení) je nastaven ve správném nastavení pro roaming,
   3. Znáte Poplatky za Roaming a Poplatky za Doplnkové Služby
   4. Máte dostatek kreditu na vašem účtě, aby jste mohli využívat naše služby případně doplňkové služby.
 7. Poplatky a platby
  1. K využívání našich Služeb je nutné mít dostatek kreditu na úcte. Pokud nemáte kredit nebo dostatek kreditu (pokud cástka na vašem kreditu je nižší než minimální poplatek za poskytovanou službu), není možné využívat naše služby. K využívání našich služeb je nutné mít dostatek kreditu na úcte. Pokud nemáte kredit nebo dostatek kreditu (pokud cástka na vašem kreditu je nižší než minimální poplatek za poskytovanou službu), není možné využívat naše služby.
  2. Poplatky budou následne odecteny z Kreditu na vašem úctu. Poplatky, které vzniknou soucasne, budou také odecteny soucasne. V prípade, že Kredit není dostatecný na pokrytí všech splatných Poplatku na základe Smlouvy, budou Poplatky za Doplnkové Služby uhrazeny postupne na základe objednání až po uhrazení všech základních služeb.
  3. Ceny (poplatky) jsou k dispozici na našich webových stránkách www.vectonemobile.cz a mohou být sděleny naší zákaznickou podporou.
  4. Za poskytované Služby je nutné zaplatit predem, a to zakoupením Dobíjecího Kupónu. Jakmile si zaregistrujete Dobíjecí Kupón a jeho Kredit, je zaznamenán na vašem Úctu a Poplatky k vašemu Úctu se budou odecítat z Kreditu, který Vám byl Dobíjecímu kupónu.
  5. Pokud máte více Dobíjecích Kupónu zaznamenaných na vašem Úctu, Poplatky budou odecteny z aktuální cástky Kreditu, jenž byl naposledy aktivován Dobíjecí kupón.
  6. Dobíjecí kupóny není možné vymenit zpet za hotovost a platnost bude ukoncena, pokud nevyužijete zbývající Kredit ve stanovené lhute nebo lhute uvedené na Dobíjecím Kupónu.
  7. Platby platebními kartami jsou zpracovávány spolecností Chillitalk Limited (registrovanou ve Velké Británii pod císlem 5506630, se sídlem v 54 Marsh Wall, Londýn, E14 9TP, Velká Británie), clenem skupiny Mundio Group, (dále jako „Zprostredkovatel“) ve prospech Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., (registrované v Ceské republice pod císlem 02738309 se sídlem v Toužimská 855/70, Praha 9 – Kbely).
  8. Paypal platby jsou zpracovávány spolecností Mundio group Mundio Network Limited (registrovanou ve Velké Británii pod císlem 8693390, se sídlem v 54 Marsh Wall, Londýn, E14 9TP, Velká Británie), clenem skupiny Mundio Group, (dále jako „Zprostredkovatel“) ve prospech Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., (registrované v Ceské republice pod císlem 02738309 se sídlem v Toužimská 855/70, Praha 9 – Kbely).
  9. Zákazníci využívájící PayPal k dobití jejich úctu nebudou moci využít služby Transfer Kreditu Pro Voláni. Toto omezení se nevztahuje k jinému zpusobu platby.
  10. Zabezpečení vašich osobních údajů : Vectone Mobile využívá nejmodernějších bezpečnostních tenchnologií a postupů k ochraně vašich osobních údajů před zneužitím. Vaše detaily, čísla kreditních karet a PIN kódy jsou při přenosu internetem chráněny pomocí Secure Socket Layer (SSL) (česky vrstva bezpečnostních socketů) šifrování.
 8. Používání služby a vaše povinnosti
  1. Automaticky nám poskytujete souhlas s tím, že nebudete používat služby nebo nedovolíte žádné třetí straně používání služeb:
   1. v rozporu se zákonem, nemorálně nebo nesprávně;
   2. jako urážlivou nebo obtežující komunikaci v jakékoliv podobe, nebo volat nebo prijímat Hovor na Úcet Volaného;
   3. s vybavením, která není schválena pro použití s sítí, včetně Sim-boxů a SIM brány;
   4. k dodávání zboží nebo služeb třetí straně;
   5. k posílání, přijímání, nahrávání, stahování nebo jinému ulehčování jakéhokoliv materiálu, který je urážlivý, neslušný, pomlouvačný, děsivého původu, na obtíž, k narušení soukromí, k porušení autorského práva nebo jakékoliv jiného práva duševního vlastnictví nebo jakkémukoliv jinému protiprávnímu jednání;
   6. k získání přístupu k hlasovým službám jakéhokoli třetí strany přes Internetové volání poskytovatele, pokud není výslovně námi povoleno;
   7. získání přístupu a využití obsahu způsobem, který narušuje práva ostatních;
   8. používat jinak než v souladu s pravidly pro připojení sítí během přijatelného použití, a nebo jakékoliv příslušné internetové normy;
   9. používat přímo nebo prostřednictvím třetí strany jakékoliv zařízení směřující či nesměřujicí volání, data nebo jiné služby na, z nebo do sítě bez našeho předchozího písemného souhlasu;
   10. prodávat nebo se pokoušet prodávat či jinak poskytovat komerční služby pomocí naší sítě třetí straně bez našeho předchozího písemného souhlasu;
   11. k přenášet viry;
   12. pro účely poskytování telefonní a jiné služby třetím stranám, které jsou závislé na službách.
  2. Automaticky nám poskytujete souhlas s tím, že
   1. nám poskytnete jakékoliv informace, které budeme oprávněně požadovat;
   2. budete sledovat naše pokyny;
   3. budete jednat v souladu s pokyny a požadavky jiných sítích, pokud budete využívat Roaming;
   4. budete nás informovat o jakýchkoli zmenách vašich kontaktních údaju, které jste uvedli behem vaší registrace. Pokud prípadnou zmenu neprovedete, automaticky souhlasíte, že prípadné oznámení, které Vám dorucíme na Vámi uvedenou kontaktní adresu bude považováno za dorucené;
   5. nám oznámíte komplikace nebo jakýkoliv problém co nejdríve.
   6. Zásady poctivého používání se vztahují na všechny Služby, které Vám poskytujeme. Veškeré služby jsou zverejneny na našich Webových stránkách a vy souhlasíte s dodržováním techto zásad poctivého používání.
  3. Zásady poctivého používání se vztahují na všechny služby, které Vám poskytujeme. Veškeré služby jsou zveřejněny na našich webových stránkách a vy souhlasíte s dodržováním těchto zásad poctivého používání.
  4. Jakékoliv nedodržení kterékoliv z podmínek tohoto článku 8 představuje porušení této smlouvy, která nás opravňuje k ukončení této smlouvy.
 9. Storna / Vrácení zboží
  1. Pokud si zboží objednáte u nás nebo požádáte o poskytnutí některé z našich Služeb a zaslali jsme Vám potvrzení o Vaší objednávce, souhlasíte s následujícími pravidly:
   1. Pokud je Zboží vadné, jste povinni nás informovat do 7 dnu od ode obdržení, jinak považujete Zboží za prijaté bez závad.
   2. Pokud je prokázáno, že zboží je vadné nebo poškozené, bude následně dekativováno. Pokud se na inspekční kontrole prokáže, že zboží má vadu, budete mít nárok na poskytnutí náhradního zboží stejného typu a nominální hodnoty.
   3. Krome práv a povinností stanovených v techto obchodních podmínkách, jako Spotrebitel máte nárok na všechna práva a zároven i povinnosti, které vyplývají z platných predpisu o Ochrane Spotrebitele (prodej pres internet) takto:
  2. Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí zboží v případě, že budete objednávat zboží nebo od data uzavření smlouvy v případě poskytování služeb;
  3. Pokud budete chtít využít vašeho práva odstoupit od Smlouvy, je nutné zaslat odstoupení od Smlouvy na naši Zákaznickou Podporu, Vectone Mobile, Mundio Distibution Czech Republic s.r.o., Toužimská 588/70, 197 00 Praha 9, Ceská republika a výpoved je nutné zaslat s dostatecným casovým predstihem, aby dorazila vcas.
  4. V prípade poskytnutí Zboží, u kterého máte právo od Smlouvy odstoupit a my obdržíme oznámení o odstoupení ve stanovené lhute, souhlasíme s vrácením Vámi uhrazené cástky za Zboží po dorucení Zboží zpet na naši adresu s tím, že musíme brát zretel na vícenáklady, které s odstoupením vznikly.
 10. Přerušení Služeb
  1. Máme právo přerušit nebo ukončit Služby nebo odpojit Vectone Mobile SIM kartu bez jakéhokoli varování v případě, že:
   1. porušíte jednu nebo více podmínek této smlouvy nebo jakékoliv smluvní ujednání mezi námi nebo někdo, kdo používá váši Vectone Mobile SIM kartu nebo zařízení a je v rozporu se stanovenými podmínkami;
   2. síť se porouchá nebo potřebuje údržbu. Vectone Mobile se snaží minimalizovat tyto případy;
   3. každý, kdo používá Zarízení nebo Vectone Mobile SIM kartu a nedodržuje podmínky této Smlouvy; a
   4. vaše používání našich služeb škodí síti nebo ohrožuje síť.
  2. Pokud byly vaše služby pozastaveny, nemá to žádný vliv na povinnost platit poplatky, s výjimkou případu přerušení nebo odpojení služeb v důsledku naší údržby sítě, která trvá déle než tři dny a postihne celou síť, v tomto případě nebudeme účtovat poplatky za poskytované služby během období, ve kterém nemůžete služby používat.
  3. Máme právo na úhradu poplatku za znovu připojení služeb, které byly přerušeny nebo odpojeny ze sítě u Vectone Mobile SIM karty na základě článků 10. odst. (a) (i), 10. odst. (a) (iii) nebo 10. odst. (a) (iv).
  4. Naše právo přerušit služby podle tohoto článku 10. nemá vliv na další práva nebo povinnosti k ukončení nebo vypovězení této smlouvy.
 11. Ukončení
  1. Tuto smlouvu můžeme ukončit s okamžitou platností, pokud nastane některá z následujících situací:
   1. Pokud nepoužíváte služby po dobu 180 dní vaše Vectone Mobile SIM karta bude odpojena ze sítě, tato smlouva bude ukončena, jakékoliv Dobítí kreditu zaznamenané na vašem účtu, které ještě nebylo vyčerpáno propadne a ztratíte své číslo;
   2. Pokud jste porušili jakékoli ustanovení této smlouvy, které není možné nápravy nebo jste porušili některé ustanovení této smlouvy a požádali jsme vás k nápravě, ale vy jste tak neučinili nejpozději do 7 dnů ode dne doručení oznámení o nutnosti sjednání nápravy ;
   3. Pokud dojde k přerušení v souladu s podmínkami stanovenými v bodě č. 9;
   4. Budete v platební neschopnosti nebo budete v úpadku; nebo
   5. Nejsme již oprávnění provozovat síť nebo poskytovat naše služby;
 12. Zákaznická podpora
  1. Mužete se obrátit na Zákaznickou Podporu jedním z následujících zpusobu:
   • Písemně na adresu: Zákaznická podpora Vectone Mobile, Mundio Distribution Czech Republic s.r.o., Toužimská 588/70, Praha 9, PSČ 197 00
   • Zavolejte nám: Obratte se na naši Zákaznickou Podporu na císle 222 (Zdarma pro Uživatele Vectone Mobile SIM karty) nebo alternativne volejte 00420 794 099 962 z jiného mobilního telefonu nebo pevné linky (náklady se mohou lišit v závislosti na poskytovateli telefonních služeb);
   • Online: Navštivte naše webové stránky www.vectonemobile.cz klikněte na "Kontaktujte nás" a vyplňte on-line formulář. Člen našeho týmu Zákaznického centra Vás zpravidla bude kontaktovat běhen jednoho pracovního dne ode dne doručení vaší žádosti.
  2. Naše Zákaznická Podpora je Vám k dispozici od pondelí do pátek od 9:00 do 20:00, sobota od 9:00 do 18:00.
 13. Výpověď
  1. Veškerá písemná oznámení pro Vectone Mobile musí být zaslána na adresu:

   Vectone Mobile
   Customer Services
   Mundio Distribution Czech Republic s.r.o.,
   Toužimská 588/70, Praha 9, PSČ 197 00

 14. Duševní vlastnictví
  1. Veškerý obsah na webových stránkách, pokud je uložený uživateli, zahrnující nejen texty, grafiku, loga, ikony, obrázky, zvukové klipy, videoklipy, soubory dat, rozvržení stránky, základní kód a software, je ve vlastnictví Vectone Mobile nebo jeho poboček nebo jiných přidružených třetích stran. Pokračováním používání webové stránky berete na vědomí, že tento materiál je chráněn příslušnými českými i mezinárodními zákony a předpisy na ochranu duševního vlastnictví.
  2. V souladu s clánkem c. 16. nesmíte reprodukovat, kopírovat, distribuovat, obchodovat nebo jakkoliv jinak moderne zneužít materiál z našich Webových stránek, pokud není uvedeno jinak na Webových stránkách nebo pokud k tomu Vectone Mobile nevydalo písemné svolení.
 15. Třetí strany Duševního vlastnictví
  1. Pokud není výslovně uvedeno jinak, všechna práva duševního vlastnictví zahrnující autorská práva a ochranné známky, ve výsledku obrázky a popisky patří jeho zhotoviteli nebo distributorovi takových produktů.
  2. V souladu s článkem 16. nesmíte reprodukovat, kopírovat, distribuovat, obchodě nebo v jakýmkoliv jiným moderním způsobem zneužít tyto materiály pokud není uvedeno jinak na webových stránkách nebo k tomu třetí strana (výrobce nebo dodavetel) nevydala písemné svolení.
 16. Možnost použití duševního vlastnictví
  1. Materiál z webových stránek může být znovu použit bez písemného souhlasu, pokud je tak výslovně uvedeno v zákoně nebo v předpisech upravující právo duševního vlastnictví.
 17. Odkazy na jiné webové stránky
  1. Tyto Webové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Pokud není výslovne uvedeno jinak, tyto stránky nejsou pod kontrolou Vectone Mobile nebo našich pobocek. Neprebíráme žádnou zodpovednost za obsah takových stránek a zríkáme se odpovednosti za veškeré formy škody nebo jiné újmy vyplývající z jejich užívání. Odkazy na jiné Webové stránky na naší Webové stránce není možné považovat za schválení nebo prípadnou kontrolu techto webových stránek.
 18. Použití komunikačních prostředků
  1. Při použití poptávkového formuláře nebo jakéhokoliv jiného systému na webových stránkách, je nutné tak učinit v souladu s následujícími pravidly:
   1. Nesmíte používat nemravný nebo vulgární jazyk;
   2. Nesmíte uvádět obsah, který je nezákonný nebo jinak nevhodný, např. obsah, který je urážlivý, výhružný, obtěžující, pomlouvačný, egoistický, sexuální nebo rasistický;
   3. Nesmíte předložit obsah, který je myšlen k podpoře či podněcování násilí;
   4. Doporučujeme učinit podání v jednom z používaných jazyků Vectone Mobile, v opačném případě nejsme schopni na vámi požadovaný dotaz odpovědět.
   5. Prostředky, kterými se identifikujete nesmí porušovat tyto obchodní podmínky nebo jakékoliv platné zákony;
   6. Nesmíte se vydávat za někoho jiného, zejména před zaměstnanci nebo zástupci Vectone Mobile nebo v našich pobočkách; a
   7. Nesmíte používat náš systém pro neautorizovanou masovou komunikaci, jako je "spam" nebo "nevyžádaná pošty".
  2. Berete na vědomí, že si Vectone Mobile vyhrazuje právo sledovat veškerou vzájemnou komunikaci zahrnující i využití našeho systému.
  3. Berete na vědomí, že Vectone Mobile si může ponechat všechny kopie vzájemné komunikace zahrnující i využití našeho systému.
  4. Berete na vědomí, že veškeré informace, které nám zašlete prostřednictvím našeho systému nebo poštou na požadovaném formuláři mohou být námi jakkoliv změněny a tímto se zříkáte vašich osobních práv být identifikován jako autor těchto informací. Pokud máte zájem o omezení těchto práv, musí nám to být oznámeno v dostatešném předstihu a vyhrazujeme si právo vaše omezení odmítnout.
 19. Účty
  1. Za účelem nákupu zboží a služby na těchto webových stránkách a využitím poptávkového formuláře jste povinni si vytvořit účet, který bude obsahovat některé osobní údaje a platební údaje, které se mohou měnit v závislosti na vašem používání webových stránek, informace o platbách nevyžadujeme do okamžiku žádosti o platbu. Pokud používáte tyto webové stránky, tak souhlasíte a zároveň odpovídáte za to, že:
   1. veškeré informace, které poskytnete jsou přesné a pravdivé;
   2. máte povolení k poskytnutí platebních údajů, kde je toto povolení vyžadováno; a
   3. budete dbát na to, že tyto informace jsou správné a aktuální. Založení účtu je dalším potvrzením, že Vámi prezentované informace jsou pravdivé.
  2. Nedoporucujeme sdílení vašich údaju o vašem Úctu. Vectone Mobile nenese žádnou odpovednost za jakékoliv ztráty nebo škody vzniklé v dusledku sdílení vašich údaju z vašeho Úctu. Pokud používáte spolecný pocítac, nedoporucujeme Vám ukládat vaše údaje z Úctu ve vašem internetovém prohlížeci.
  3. Pokud se domníváte, že údaje o vašem účtu získal někdo jiný bez vašeho souhlasu, je nutné okamžitě kontaktovat Vectone Mobile, pozastavit váš účet a zrušit neoprávněné nákupy, které jsou ještě nevyřízené. Je nutné vzít na vědomí, že nákupy je možné zrušit pouze do okamžiku, dokud nebudou odeslány. V případě, že došlo k odeslání neoprávněného nákupu před vaším upozorněním ohledně neoprávněného nákupu, Vectone Mobile nepřebírá žádné závazky nebo odpovědnost a vy jste povinni navázat kontakt s Vectone Mobile a zjistit informace o nákupu.
 20. Vyloučení odpovědnosti
  1. Vectone Mobile neposkytuje žádné záruky ani prohlášení, že webové stránky splní vaše požadavky, že budou pro vás v uspokojivé kvalitě, že budou vhodné pro vámi daný účel, že nebudou porušovat práva třetích osob, že budou kompatibilní se všemi systémy, že budou bezpečné a že veškeré poskytnuté informace budou přesné. Neodpovídáme za specifické výsledky při používání našich služeb.
  2. Žádná část těchto webových stránek není myšlena k podání oznámení a obsah těchto webových stránek není závislý na přijetí jakýchkoli rozhodnutí nebo přijetí konání jakéhokoliv druhu.
  3. Žádná část těchto webových stránkách není určena jako závazná smluvní nabídka schopná přijetí.
  4. Zatímco Vectone Mobile využívá maximální úsilí, aby zajistil, že Webová stránka je bezpecná a bez chyb, viru a dalších škodlivých softwaru, všem Uživatelum se doporucuje prevzít zodpovednost za vlastní zabezpecení osobních údaju vcetne vlastních zarízení.
 21. Omezení odpovědnosti
  1. Vectone Mobile zodpovídá pouze za to, co je výslovne uvedeno ve Smluve. Nemáme vůči vám další povinnost nebo jíné závazky.
  2. Z naší Smlouvy je vyjmuta jakákoliv zodpovednost za osobní zranění či smrt způsobenou v důsledku přerušení služby nebo vadným poskytnutím služby.
  3. S výjimkou, která je uvedena v bodě 21 (a) a 21 (b), naše maximální odpovědnost vůči škodě, která vznikne jako následek za porušení povinnosti z naší nebo třetí strany, která s námi spolupracuje, je v maximální výši 100.000,- Kč za jeden incident nebo maximálně 200.000,- Kč pro kumulaci incidentů, které se staly v období předcházejících 12 měsíců;
  4. Neneseme žádnou odpovednost v prípade, kdy nemužeme splnit naše závazky na základe Smlouvy jako výsledek neceho, co není v rámci naší možné kontroly a vašeho ocekávání.
  5. Vectone Mobile nezodpovídá za nemožnost poskytnoutí službeb z důvodu údržby sítě.
  6. Pokud ztratíte vaši Vectone mobilní SIM nebo vám bude odcizena, jste i nadále zodpovědný za všechny poplatky vzniklé na vaší Vectone Mobile SIM kartě, a to až do okamžiku nahlášení ztráty nebo kráděže Vecone Mobile. Toto ustanovení se vztahuje i na případy, kdy máte vystavenu kopii Vaší Vectone Mobile SIM.
  7. Pokud jste neuzavřeli tuto smlouvu jako fyzická osoba neboli spotřebitel, a jednáte v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání, Vectone Mobile nepřebírá žádnou zodpovědnost vůči vám za případné ztráty z příjmů nebo obchodních příležitostí, z předpokládaných úspor nebo zisků, jakoukoliv ztrátu majetku nebo jakákoliv jiná vlastnická práva, za ztrátu nebo poškození, která nemohla být předpokládaná v době, kdy jste uzavřeli toto smluvní ujednání.
  8. Pokud jste uzavreli tuto Smlouvu jako fyzická osoba neboli spotrebitel, nejsme odpovedni vuci Vám v žádném prípade za prípadné ztráty z príjmu; smluvní ujednání nebo zisky; nebo za ztrátu nebo poškození, která nemohla být predpokládaná v dobe, kdy jste uzavreli tuto Smlouvu.
  9. Pokud je součástí našich poskytovaných Služeb přístup k internetu, souhlasíte s tím, že neneseme odpovědnost za obsah, ke kterému máte přístup, nahrávání nebo stahování, vědomě či nevědomě, s výjimkou obsahu, který vám zpřístupníme rovnou od nás.
  10. Musíte nám oznámit jakýkoliv požadavek, jakmile to jen bude možné.
  11. Toto ustanovení clánku 21. je ucinné i po ukoncení této Smlouvy.
 22. Třetí strany
  1. Žádná z techto Obchodních Podmínek nezakládá jakákoliv práva tretí strane. Smluvní ujednání uzavrené v rámci techto Obchodních Podmínek je mezi Vámi a Vectone Mobile;
  2. Bez ohledu na výše uvedené je možné uzavřít smluvní ujednání s jednou nebo více třetích stran v rámci používání vašich služeb. Pokud uzavřete smluvní ujednání s třetí stranou a během používání Služeb nám potvrdíte a vyrozumíte nás, že Vectone Mobile není stranou dané dohody, a že platby, které vzniknou na této třetí straně, budou odečteny z Top-up kupónů evidovaných na vašem účtu.
 23. Změny
  1. Můžeme provést oddůvodněný dodatek ke smlouvě na základě oznámení nejméně měsíc předem.
  2. Pokud dojde ke změně základních služeb, nebo je pravděpodobná příčina materiální újmy v souvislosti s našimi službámi a není to na základě požadavku ze strany regulačního orgánu nebo z jiných právních důvodů, dáme vám to na vědomí a pokud neukončíte tuto smlouvu písemnou výpovědí v předem daném termínu, vstoupí tyto změny v platnost okamžikem vypršení výpovědní lhůty.
  3. Máme právo Vám zmenit Císlo, pokud je zmena na základe opodstatneného požadavku. Pokud se tak stane, oznámíme Vám to v predstihu vcetne vysvetlení, proc se tak stalo.
  4. Veškeré informace o změnách budou zveřejněny na internetových stránkách www.vectonemobile.cz a současně se souhlasem s těmito Obchodními podmínkami souhlasíte i s tím, že oznámení změn na interentu má stejný účinek jako by vám bylo doručeno oznámení na vaši adresu.
 24. Obecné
  1. Nesmíte převádět žádná práva ani povinnosti plynoucí z této smlouvy bez našeho písemného souhlasu;
  2. Vectone Mobile může postoupit tuto smlouvu kdykoliv bez vašeho předchozího souhlasu za předpokladu, že takové postoupení neovlivní poskytování služeb;
  3. Nemožnost vynutit nekterou z podmínek této Smlouvy z naší strany, nezakládá ani neopravnuje vzdání se práva nebo opravného prostredku a ani nemá v žádném prípade vliv na platnost tohoto smluvního ujednání, ani žádnou jeho cást, a vzdání se porušení této Smlouvy neznamená zreknutí se jakéhokoli jiného porušení;
  4. Ukoncení této Smlouvy neznamená vzdání se jakéhokoliv porušení nekterého z ustanovení této Smlouvy z vaší strany a nejsou tím dotcena naše práva nebo právo na opravné prostredky, které by mohly vzniknout v dusledku takového porušení, nebo které mohou vzniknout následkem po ukoncení smluvního ujednání;
  5. Zjištení, že doba platnosti této Smlouvy je nebo se stane neplatná, nezákonná nebo nevymahatelná v jakémkoli ohledu na základe daného práva, tímto neovlivnuje ani nenarušuje platnost, zákonnost nebo vymahatelnost jakýchkoliv jiných podmínek tohoto smluvního ujednání tak dlouho, dokud úcel této Smlouvy je i nadále schopný výkonu.
  6. Tato Smlouva se rídí právním rádem Ceské republiky a veškeré spory plynoucí z této Smlouvy podléháji jurisdikci soudu Ceské republiky;
  7. Nehledě na výše uvedené, je možné postoupit spor vyplývající z této smlouvy formou alternativního řešení sporů v souladu s naším Reklamačním řádem, který je možné si vyžádat od našeho Zákaznické Podpory a nebo ho můžete najít na našich webových stránkách.
 25. Propagační Podmínky

  Vectone Mobile si vyhrazuje právo zrušit nebo zmenit tyto Obchodní Podmínky kdykoliv. Všechny propagacní akce platí pouze po Prvním Dobití. Volání do CDMA zarízení budou považovány za volání na mobilní telefon. Veškeré komunikace se zákaznickými podporami jsou zaznamenány pro úcely monitorování a odborné prípravy.

  CZ balíček Pocket Saver:

  Tato nabídka je určena pouze pro zákazníky Vectone Mobile, kteří si dobíjejí kredit. Všechny zakoupené jednotky s omezenou platností (vámi vybrané služby v rámci balíčku) musí být použity během 30 dnů od data nákupu. Po 30 dnech všechny zbývající jednotky budou nepoužitelné. Vaše předplacené služby v rámci měsíčního balíčku pozbydou platnost po 30 dnech. Balíček bude automaticky obnoven po vypršení platnosti vašeho balíčku. Pokud překročíte limit zakoupených jednotek, které jsou Vám v rámci vašeho balíčku k dispozici, následné využívání služeb vám bude účtováno dle standardních tarifů. Kapesní jednotky nemohou být použity v rámci roaming a volání na telefonní čísla se zvýšenou sazbou. Nabízené ceny jsou na základě plného využití jednotek za dané období platnosti. Obchodní podmínky mohou být kdykoliv změněny.

 26. ČVOP – číslo výpovědi opuštěného operátora

  Jak změnit operátora?

  Je nezbytné kontaktova Zákaznickou Podporu.

  Každý zákazník muže požádat o tzv. CVOP (císlo výpovedi opušteného operátora). CVOP bude zasláno zákazníkovi po overení osobních údaju prostrednictvím naší Zákaznické podpory (nutné telefonní spojení s naším zamestnancem Zákaznické Podpodry) prostrednictvím textové zprávy v prubehu 24 hodin, s výjimkou následujících situacích:

  1. Telefonní číslo nepatří žádnému z našich zákazníků;
  2. Účet Vectone Mobile pro dané telefonní číslo byl ukončen (nebyl používán po dobu delší než 6 měsíců, nebo z jakéhokoliv jiného důvodu v souladu s Všeobecnými podmínkami);
  3. Vlastník účtu Vectone Mobile zemřel;
  4. ČVOP již bylo vydáno a je stále v platnosti (60 dní);
  5. Zákazník není schopen dostatečně prokázat (ověření osobních údajů prostřednictvím Zákaznické podpory), že je oprávněným vlastníkem účtu Vectone Mobile;
  6. Přenos je možný a zákazník obdrží ČVOP pouze tehdy, pokud minimálně jednou využil služeb Vectone Mobile a nejméně jedenkrát si dobil kredit.
 27. Ukončení

  Platnost kreditu je 90 dní. Po uplynutí této doby kredit propadne a zákazník nebude mít nárok na vrácení peněz.